Porcelana Śląska Park

Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park

Park Przemysłowo-Technologiczny „Porcelana Śląska Park” jest przedsięwzięciem, które miało na celu stworzenie infrastruktury biurowo-usługowo-konferencyjnej z zapleczem laboratoryjnym, ukierunkowanym w swych działaniach na branże dizajnu, logistyki miasta oraz IT. Ważnym aspektem projektu jest lokalizacja oraz istniejąca już zabudowa, jaką stanowi teren byłej fabryki Porcelany Śląskiej, dawniej fabryki porcelany Bogucice, a jeszcze wcześniej fabryki porcelany Giesche. Pozwala to na wypracowanie marki Parku oraz skuteczniejsze prowadzenie działań informacyjnych i popularyzatorskich. Budynki i infrastruktura Parku, która pozostała na terenie fabryki porcelany to idealne zaplecze do prowadzenia zaawansowanych badań nad śląskim wzornictwem przemysłowym oraz miejsce stykania się idei akademickich z przedsiębiorczością. Dlatego w Parku jest między innymi utworzone Centrum Dizajnu służące do zadań praktycznych wykorzystujących bogate wyposażone fabryki Porcelany.

Kluczowymi branżami, na których jest oparta idea funkcjonowania Parku będą dizajn, logistyka miasta oraz IT:

  • Dizajn rozumiany jako wizerunek, cecha, konkretna specyfikacja produktu obok powszechnie przyjętej definicji wiązanej z wzornictwem przemysłowym, grafiką użytkową i sztuką użytkową.
  • Logistyka miasta postrzegana nie tylko przez pryzmat usprawniania procesów logistycznych na terenie miasta w tym transportu tradycyjnego mieszkańców ale w szerszym ujęciu osobowym tj. konkretnej zainteresowanej jednostki i jej oczekiwań.
  • IT widziane w znacznie szerszym horyzoncie, jako działania wywierające ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie każdej branży.

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie sieci współpracy, wymiany informacji i praktycznej wiedzy pomiędzy śląskimi projektantami, MMSP, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, środowiskiem akademickim oraz mieszkańcami aglomeracji miejskich. Projekt wychodzi w ten sposób naprzeciw ważnym tendencjom rozwojowym w regionie, przede wszystkim działaniom na rzecz wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Projekt umożliwia łączenie ze sobą sfer projektowania, zarządzania, wzornictwa, technologii i usług w dziedzinach dizajnu, logistyki miasta oraz IT, ukierunkowanych na praktyczne przedsięwzięcia i ich komercyjne wykorzystanie. Ważne jest również dostarczanie mieszkańcom regionu, w szczególności Aglomeracji Śląskiej, nowych usług, kompleksowych powierzchni biurowych i konferencyjnych, profesjonalnego wyposażenia Centrum Dizajnu, usług doradczych i szkoleniowych oraz praktycznych badań sprzyjających zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych.

Jednak jednym z kluczowych założeń Parku jest uświadamianie, że dizajn to oprócz zagadnień czysto projektowych również biznes, który poprawia pozycję firmy na rynku. Projekty wzornicze, przemyślane od strony technicznej, materiałowej i technologicznej, mają istotny wpływ na koszty wytwarzania, komercjalizację i transfer technologii. Dizajn w wymiarze gospodarki oraz w odniesieniu do społeczeństwa obecnie znacząco wpływa na rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, miast, regionów zwiększając ich możliwości. Banalna rzecz pozwala jednak niebanalnie skierować na tory myślenia konstruktorów i projektantów jak ją wykorzystać, zwiększyć jej walory i korzyści, jakie może dać użytkownikowi. Jest to zatem nieskończona głębia rozwiązań tkwiąca w materiałach, produktach i technologiach, a także procesach wirtualnych pozwalająca wpływać na jakość życia człowieka, podnosząc jego komfort życia, indywidualny charakter, użyteczność posiadanych przedmiotów, dbałość o zdrowie, ochronę środowiska. Może pozytywnie wpływać na przemianę jakości przestrzeni publicznej i usług, a także na wzrost innowacyjności regionu i odpowiadać na oczekiwania społeczne tworząc wytyczne do działania w zakresie ustalania projektów strategii logistyki miejskiej. Prace badawcze z dziedziny wzornictwa przemysłowego, warsztaty i szkolenia dla studentów pozwolą osiągnąć kolejny cel, tj. wsparcie młodych, zdolnych projektantów, mających problemy z zatrudnieniem, np. z uwagi na brak praktycznego doświadczenia. Służyć temu ma wyposażenie laboratoriów Parku w Internet i kosztowne oprogramowania graficzne, które pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji grupy korzystającej z oferty edukacyjnej Parku, głównie studentów i potencjalnych przedsiębiorców.

Możliwość połączenia zasobów kilku branż projektowych i technologicznych ma wytwarzać działania, procesy i możliwości współpracy, które w efekcie przynieść mogą innowacyjne i rozwojowe rozwiązania techniczne. Ze względu na koncepcję zagospodarowania i rozwoju Park przyczynia się do budowania aktywności naukowo-badawczej i produkcyjnej związanej z kreacją nowej wiedzy i technologii, powołując do życia zupełnie nieznane i niewykorzystywane dotąd koncepcje w zakresie dizajnu oraz logistyki miasta, w nieoderwalnym połączeniu z szerokim zakresem, jaki pozwala osiągnąć dziedzina IT.

Istotnym dla tego projektu jest miejsce, w którym powstaje Park, tj. teren byłej fabryki porcelany wraz z unikatowym wyposażeniem. Ma ono znaczenie w osiągnięciu celu Parku – promowaniu idei tworzenia projektów opartych na tradycji regionalnej. Dlatego działania związane z Parkiem wraz z Centrum Dizajnu mają także na celu przywrócenie świetności obiektom architektury popadających w ruinę. Zadaniem Parku w ramach Laboratorium Mobilności oraz Centrum Dialogu Społecznego jest również organizowanie dialogu społecznego mieszkańców dzielnic i miast oraz MMSP z jego władzami w kwestiach logistyki społecznej oraz prowadzenie projektów badawczych dotyczących problemów różnych grup społecznych. Innym zadaniem jest określanie poziomu logistycznego wsparcia usług publicznych dla miast aglomeracji przy współpracy jednostek samorządowych.

Podsumowując wszystkie cele, które Park kreuje sprzyjają otoczeniu dla rozwoju dizajnu i logistyki miasta, zapewniają zaplecze do współpracy nauki i przemysłu, wspierają działania dotyczące rozwoju biznesu i transferu wiedzy oraz promocji idei aglomeracji, stanowiąc czynnik wzrostu atrakcyjności regionu oraz konkurencyjności jego gospodarki.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 

 

Projekt pn.: „Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park”

Beneficjent: Fundaja Giesche
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl