Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z inteligentnym oświetleniem zewnętrznym Fabryki Porcelany w Katowicach

Termin realizacji: 31 styczeń 2019
Planowany Projekt może zostać zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

OŚ PRIORYTETOWA 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, DZIAŁANIE 4.1. Odnawialne źródła energii, PODDZIAŁANIE 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego obiektu, poprzez mniejsze obciążenie sieci elektroenergetycznej oraz zmniejszenie strat przesyłowych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia zewnętrznego obiektów i otoczenia należących do Fabryki Porcelany w Katowicach.

ZAPYTANIA OFERTOWE / ROZEZNANIA RYNKOWE:
  1. Zapytanie ofertowe_01_OZE_2019